Zarząd klubu

Władze klubu

 • ŁUKASZ DRZEWIŃSKI
  ŁUKASZ DRZEWIŃSKI PREZES STOWARZYSZENIA
 • JAN PEŃSKO
  JAN PEŃSKO VICE PREZES STOWARZYSZENIA
 • JĘDRZEJ SIECZYCH
  JĘDRZEJ SIECZYCH SKARBNIK
 • MARIUSZ MIKOŁAJEWSKI
  MARIUSZ MIKOŁAJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU
 • KRZESIMIR SIECZYCH
  KRZESIMIR SIECZYCH CZŁONEK ZARZĄDU

Władzami Klubu są:

 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Walne Zgromadzenie Członków,

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu.

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na podany adres poczty elektronicznej.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy.

Uchwały Walnego Zgromadzania Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek co najmniej połowy obecnych zarządzone zostanie głosowanie tajne.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór Prezesa Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. wybór i odwołanie wszystkich władz Klubu,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Walne Zgromadzenie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz.

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, 2-członków.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa Klubu.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Klubu, upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych przez Klub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.